Cookies

Information om vår behandling av dina personuppgifter mv.

1. Vi är den dataansvarlige - hur kontakter du oss?

KV Stampe och Sønner är dataansvarlig för behandling av personuppgifter, som vi har mottagit om dig. Du hittar våra kontaktuppgifter nedan.

KV Stampe og Sønner

Ringvejen 60
7900 Nykøbing Mors

CVR-nr: 40493719

Telefon: +45 86 12 58 02

Mail: Stampe@kv-stampe.dk

2. Kontaktuppgifter på databeskyttelsesrådgivaren

Om du har frågor om vår behandling av dina uppgifter, är du alltid välkommen att kontakta vår databeskyttelsesrådgivare.

Du kan kontakta vår databeskyttelsesrådgivare på följande måder:

  • På e-post: Stampe@kv-stampe.dk
  • På telefon: +45 86 12 58 02
  • Ved brev: Ringvejen 60 - 7900 Nykøbing Mors

3. Formålene med och retsgrundlaget för behandling av dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter till följande:

Websitet anvender ”cookies”, der er en textfil, som gemmes på din dator, mobil el. motsvarande med det speciella att genkende den, huske inställningar, utföra statistik och målrette annoncer. Cookies kan inte inneha skadliga koder som t.ex. virus.

Det är möjligt at slette eller blokere for cookies. Se vägledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Om du sletter eller blockerar cookies kan annoncer bli mindre relevanta för dig och optræde hyppigere. Du kan dessutom riskera att webbplatsen inte fungerar optimalt samt att der är innehåll, du kan inte få tillgång till.

4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter om dig:

Vi kan samla in och behandla olika typer av information: En unik ID och teknisk information om din dator, surfplatta eller mobil, ditt IP-nummer, geografiska placering, och vilka sidor du kan klicka på (intresse). Jag har en stor del av dig själv som ger uttryckliga samtycke hertil och självfyllt information information behandlar dessutom: Navn, telefonnummer, e-post, adress och betalingsoplysninger. Det kommer att vara en koppling med upprättelse av inloggning eller köp.

5. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi tillhandahåller eller överlader dina personuppgifter till följande modtagere:

Data om din användning av webbplatsen, vilken annoncer, du mottager och evt. klicka på, geografisk placering, kön och alderssegment mv videregiver till tredjeparter i det omfattar dessa uppgifter är kända.

Vi kan även använda en rad tredjeparter för att bevara och behandla data. Dessa behandlare kan ge information om våra grönsaker och kan inte använda dem för egna ändamål.

Videregivelse av personuppgifter som namn och e-post mv vill kun ske, om du ger samtykke till det. Vi kan använda databehandlare inom EU eller i länder där vi kan ge dig information och tillräckligt skydd.

6. Hvor dine personoplysninger stammer fra

 

Kategori 1 - Nødvendige cookies
Dessa kakor är viktiga för att bevaka dig runt på webbplatsen och använda dess funktioner. Uden dessa cookies kommer inloggningsinformation och inköpskurve t.ex. inte være gemt.

Kategori 2 - Brugsmässiga cookies
Denna form för kakor samlar in anonym information om hur du använder vår webbplats. F.eks. användar vi Google Analytics -kakor för att förstå hur kunden kan komma och använda vår webbplats så att vi kan förbättra navigering, shopping och marknadsföringskampanjer. Data från denna form för kakor visar IKKE personuppgifter så att den individuella identiteten kan bli snabbslagen. Du kan frånvälge detta formulär för cookie i din webbläsarinställningar, men det kan ändra upplevelser på vår webbplats.

Kategori 3 - Funktionsmässiga cookies
Denna form för kakor husker valg som t.ex. vilket land du besöker fra, valuta du benytter, storlek vælger, mærker du foretrækker osv. Det kan vi till och med skräddersy en mer personlig upplevelse och erbjuda de mest relevanta produkterna och den bästa användarupplevelsen. Denna data är anonymiserad och kan inte användas av andra webbplatser. Du kan frånvälge detta formulär för cookie i din webbläsarinställningar, men det kan ändra upplevelser på vår webbplats.

Kategori 4 - Målrettede eller annonceringsmässiga cookies
Denna form för kakor samlar information om din sögehistorik för at målrette annoncer for just relevant innehåll for dig and dine interesser. De hjälper också till att begära en gång av gånger du blir disponeret för en specifik annonce. Denna form för kakor är en regel som används av tredjeparts annonser nätverk. De webbplatser du besöker och delar dem med andra parter som annonsörer. F.eks. benytter vi tredjeparts nätverk för att dela mer personliga annonser för dig, när du använder andra webbplatser. Du kan se en lista över hyppigt benyttes tredjeparter henne

7. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer din personoplysninger i 3 år.

8. Retten til at trække samtykke tillbaka

Du har till varje tid ret till at trække dit samtykke tillbaka. Detta kan du göra genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter, där framgår ovan i punkt 1.

Om du väljer det kan du tro att din kärlek inte påverkas av vår behandling av dina personuppgifter på bakgrunden av tidigare meddelade samtycke och på tid för tilbagetrækningen. Om du tilbagetrækker dit samtykke, har det därför först virkning från denna tid.

9. Dine rettigheter

Du har efter databeskyttelsesforordningen och radrättigheter i förhållanden till vår behandling av information om dig.

Om du vill göra användning av dina rättigheter ska du kontakta oss.

Ret till at information (insigtsret)

Du har rätt att få information om hur vi behandlar dig, samt en rad ytterligare information.

Ret till berigtigelse (rättelse)

Du har rätt att få viktig information om dig själv.

Återgå till sletning

Jag har särskilt rätt att få information om dig, innan tiden för våra vanliga generella sletningsposter.

Ret til begränsning af behandling

Du har vissa tillfällen för att få behandling av dina personuppgifter begränsade. Om du har rätt att få begränsad behandling, kan vi främst behandla upplysningar - bortset från opbevaring - med detta samtycke, eller med särskild på att retskrav kan fastlägga, göra pengar eller försvara, eller för att en person eller viktiga samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i vissa fall rätt att göra insigelse mod våra eller älskade behandlingar av dina personuppgifter. Du kan också göra information om direktinformation för din marknadsföring.

Återställa till överföringsinformation (dataportabilitet)

Du har i vissa fall möjlighet att motta dina personuppgifter och strukturera, vanligt användbara och maskinlæsbart format samt få överförda dessa personuppgifter från en dataansvarlig till en annan utan hinder.

Du kan läsa mer om dina rättigheter i Datatilsynets vägledning om de registrerade rättigheterna, som du hittar på www.datatilsynet.dk .

10. Klage til Datatilsynet ((om Domstolsstyrelsen är rätt klagemyndighed, ska du tillrette av avsnitt 12))

Du har ret till at indgive en klage to Datatilsynet, if du er utilfreds med the way, vi behandler din personoplysninger på. Du hittar Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

ENGELSK VERSION

Information about our processing of your personal information, etc.

1. Vi e are the data controller - how to contact us should you?

KV Stampe and Sønner are data administrators for processing the personal information we have received about you. You will find our contact information below.

KV Stampe and Sons

Ringvejen 60
7900 Nykøbing Mors

CVR No .: 40493719

Phone: +45 86 12 58 02

Mail: Stampe@kv-stampe.dk

2.    Contact information on the data protection consultant

If you have any questions about our processing of your information, you are always welcome to contact our data protection consultant.

You can contact our data protection consultant in the following ways:

  • By e-mail: Stampe@kv-stampe.dk
  • On the phone: +45 86 12 58 02
  • By letter: Ringvejen 60 - 7900 Nykøbing Mors

3.       Defend your lips with and legal basis one for the processing of your personal data

We treat your personal information for the following purposes:

The website uses "cookies", which is a text file that is stored on your computer, mobile or mobile. Similarly for the purpose of recognizing it, remembering settings, performing statistics, and targeting ads. Cookies can not contain malicious code such as virus.

It is possible to delete or block cookies. See instructions: http://minecookies.org/cookiehandtering

If you delete or block cookies, ads may become less relevant to you and occur more frequently. In addition, you may risk that the site is not functioning properly and that there are content you can not access.

4.       Categories of personal information

We treat the following categories of personal information about you:

We typically collect and process the following types of information: A unique ID and technical information about your computer, tablet or mobile phone, your IP number, geographic location, and which pages you click (interests). To the extent that you explicitly consent to this and even enter the information, you will also be treated: Name, phone number, email, address and payment information. This will typically be associated with the creation of login or purchase.

5.       Recipients or categories of recipients

We disclose or leave your personal information to the following recipients:

Data about your use of the website, which ads you receive and, if any, clicks, geographic location, gender, and age segments, etc. is disclosed to third parties to the extent that this information is known.

In addition, we use a number of third parties to store and process data. These only deal with information on our behalf and may not be used for their own purposes.

The disclosure of personal information such as name and e-mail etc. will only be made if you consent to it. We only use computer users in the EU or in countries that can provide your information with adequate protection.

6.       Where your personal information originates from

Category 1 - Required cookies
These cookies are essential to move around the site and use its features. Without these cookies, login information and shopping cart, for example. not be saved.

Category 2 - Useful cookies
This form of cookies collects anonymous information about how to use our website. Eg. we use Google Analytics cookies to understand how customers arrive and use our site so we can improve things like navigation, shopping experience and marketing campaigns. Data from this form of cookies does NOT display personal details so that the individual identity can be determined. You can deselect this kind of cookie in your browser settings, but it may change the experience on our website.

Category 3 - Functional cookies
This kind of cookies remembers choices such as which country you visit from, currency you use, size select, brands you prefer, etc. We use this to tailor a more personal experience, offering the most relevant products and the best user experience. This data is anonymous and can not be used by other websites. You can deselect this kind of cookie in your browser settings, but it may change the experience on our website.

Category 4 - Targeted or Advertising Cookies
This kind of cookies collect information about your search e history to target ads more relevant content for you and your interests. They also help to limit the number of times you are allocated to a specific ad. This kind of cookies is usually located on third party advertising networks. They remember the websites you visit and share them with other parties such as

7.       The right to withdraw consent

You have the right to withdraw your consent at any time. You can do this by contacting us at the contact details listed in section 1 above.

If you choose to withdraw your consent, it does not affect the legality of our processing of your personal information based on your prior consent and until the date of withdrawal. If you withdraw your consent, therefore, it will not be effective until this date.

8.       Your rights

You have a number of rights under the Data Protection Regulation in relation to our processing of information about you.

If you want to use your rights , please contact us.

Right to see information (inscribed)

You are entitled to gain insight into the information that we are processing about you, as well as a number of additional information.

Right to rectification (correction)

You are entitled to receive incorrect information about yourself.

Right to delete

In special cases, you have the right to delete information about you before the time of our general general deletion occurs.

Right to limitation of treatment

You may have limited access to the processing of your personal information. If you are entitled to limited treatment, in future, we may only process the information - except for storage - with your consent or for the purpose of determining, enforcing or defending legal claims, or for protecting a person or important social interests.

Right to object

In some cases, you may object to our or legitimate processing of your personal information. You can also object to processing your information for direct marketing.

Right to transmit information (data portability)

You may, in certain cases, have the right to receive your personal information in a structured, commonly used and machine-readable format and to transfer such personal data from one data controller to another without any hindrance.

You can read more about your rights in the Data Inspectorate's Guide on the Registrar's Rights, which you will find at www.datatilsynet.dk .

10.       Complaints to the Data Inspectorate ((if the Court of Justice is the right prosecutor, please edit section 12))

You are entitled to file a complaint with the Data Inspectorate if you are unhappy with the way we process your personal information. You will find the Data Inspectorate's contact information at www.datatilsynet.dk